În această lună, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Bacău desfășoară o nouă sesiune de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. Pentru a veni în sprijinul acoperirii nevoilor de sănătate ale asiguraților, CNAS a propus o serie de modificări menite să transpună, în actele normative, acele noutăți care sunt necesare pentru buna desfășurare a activității în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Care sunt principalele modificări aduse:

* Pentru asistența medicală primară (medicina de familie):
– se majorează cu aproximativ 34%, respectiv 25%, valoarea minim garantată a punctelor per capita și per serviciu, la 7,8 lei (de la 5,8), respectiv 3,5 lei (de la 2,8);
– se introduce un nou serviciu, și anume eliberarea unui document de atestare a gravidității pentru femeile însărcinate beneficiare ale pachetului minimal, astfel încât acestea să poată beneficia ulterior gratuit și imediat de pachetul de servicii de bază pe durata sarcinii și lehuziei;

* Pentru asistența medicală clinică de specialitate din ambulatoriu (policlinică):
– punctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical care pot fi raportate de medicul cu specialitatea psihiatrie pediatrică se dublează, de la 180 în medie pe zi la 360 în medie pe zi;
Serviciile conexe sunt cele de psihologie, kinetoterapie și/sau logopedie care pot fi asociate în specialități precum ORL, psihiatrie, reumatologie, ortopedie, oncologie, diabet, nefrologie și paliație.

* Pentru asistența medicală paraclinică din ambulatoriu (laboratoare de analize):
– se trece de la regularizarea trimestrială a sumelor contractate de furnizorii de servicii la regularizarea lunară, astfel încât fondurile neutilizate de unii furnizori să poată fi redistribuite mai rapid către furnizorii cu adresabilitate mai ridicată (pentru o mai bună și echilibrată cheltuire a fondurilor alocate efectuării de analizele medicale);
– pentru creșterea accesului asiguraților la serviciile medicale clinice și paraclinice din ambulatoriu, inclusiv pentru cele de îngrijiri paliative, valabilitatea biletelor de trimitere se majorează la 90 de zile calendaristice pentru toate bolile cronice (față de 60 de zile cât a fost până acum);

* Pentru asistența medicală spitalicească (spitale):
– se extinde pachetul de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi, conform propunerilor formulate de unele comisii de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, iar tariful pe caz ponderat (TCP) pentru unele spitale va fi majorat cu un procent cuprins între 15% și 40%;
• exemplu: tarife și servicii noi pe Obstetrică (pentru evaluarea și tratamentul anemiei prin carență de fier se decontează 670,39 lei) și pe Gastroenterologie (efectuarea unei colonoscopii se decontează cu 336 până la 428 lei, iar o endoscopie digestivă inferioară, cu 608 până la 822 lei)

* Pentru îngrijirile medicale/paliative la domiciliu:
– se dublează de la 90 la 180 numărul zilelor de îngrijiri la domiciliu de care poate beneficia un asigurat (90 de zile îngrijiri medicale la domiciliu şi 90 de zile îngrijiri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni).

Ca urmare a acestor modificări efectuate în actele normative, în luna iulie se desfășoară sesiunea de contractare pentru furnizorii de servicii care doresc să intre în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, urmând ca pentru furnizorii aflați deja în contract să se facă acte adiționale de prelungire până la sfârșitul anului, cu reanalizarea indicatorilor care au stat la baza contractului inițial.

„Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate are valabilitatea până la 31.12.2019. Norma de aplicare a Contractului-cadru, care a avut valabilitate până la finalul anului trecut, a necesitat prelungiri repetate. Din acest motiv s-au semnat acte adiționale pentru trimestrul I al anului 2019 și trimestrul II 2019. Pe 27 iunie 2019 a fost prelungit a treia oară prin Ordinul MS/CNAS 980/610/2019 până la 31.12.2019. Acum suntem în perioada de contractare. Procedura se va finaliza la sfârșitul lunii în curs. Pentru furnizorii aflați deja în contract, vom negocia noi sume în funcție de criteriile și indicatorii îndepliniți de fiecare până la 30 iunie 2019, iar pentru aceștia vom încheia tot acte adiționale la contractul vechi valabil până la 31.12.2019. Pentru furnizorii noi se vor încheia contracte noi valabile pentru perioada 01.08.2019 – 31.12.2019.”
Dan Stoica, director executiv Relații contractuale CJAS Bacău

Peste 600

În acest moment, CJAS Bacău are încheiate contracte cu 605 furnizori de servicii medicale. Dintre aceștia, circa 270 sunt medici de familie, 76 farmacii (care au în total peste 220 de puncte de lucru și oficine), 50 de clinici medicale, 33 de laboratoare de analize (publice și private), un laborator de radiologie dentară, 13 unități de recuperare – reabilitare a sănătății, 49 de cabinete de medicină dentară, 25 de spitale (din care 6 de stat: două în Bacău, și câte unul în Onești, Comănești, Buhuși și Moinești, restul fiind clinici cu paturi private), 3 unități care asigură servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar, 5 unități de îngrijiri medicale la domiciliu, 71 de furnizori de dispozitive medicale (în toată țara) și 3 unități sanatoriale (două în Slănic Moldova și una în Tg. Ocna).

Câți bani s-au cheltuit numai în acest an

În primul semestru al anului 2019 s-au decontat către acești furnizori peste 90 milioane de euro, adică în jur de 377.000 mii lei.
În farmacii de exemplu s-au decontat 136.772 mii lei, adică o treime din total, pe Programele Naționale de Sănătate 31.121 mii lei, în spitale 124.000 mii lei, în paraclinic 6.822 mii lei. Și în medicina primară serviciile efectuate în prima jumătate a anului a fost de peste 30.120 mii lei, iar pentru servicii stomatologice s-au decontat 984 mii lei, pe cele 47 de contracte câte sunt în prezent. De asemenea, pe dipozitivele medicale a fost o cheltuială de aproape 3.000 mii lei, în acest moment listele de așteptare fiind mai mici de o lună, iar pentru ambulatoriile de specialitate s-au cheltuit 53.985 mii lei.

„Obiectivul nostru este ca structura serviciilor medicale contractate să asigure accesibilitate mai facilă a pacienților la servicii medicale de calitate.”
Marius Savin, președinte-director general CJAS Bacău