Cazierul judiciar a rămas în urma noilor tendinţe de control absolut în ceea ce priveşte evidenţierea infractorilor şi infracţiunilor comise.

Astfel, prin Legea Nr. 118/2019 din 20 iunie 2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea legii privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare s-a înfiinţat un nou sistem de evidenţă, dar în egală măsură şi de supraveghere „pentru a evita riscul recidivei…” spune norma citată. În fapt acest registru reprezintă un mijloc de cunoaştere, supraveghere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni de; trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, exploatare a cerşetoriei, folosire a unui minor în scop de cerşetorie, folosire a serviciilor unei persoane exploatate, folosirea prostituţiei infantile, viol, agresiune sexual, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor, racolare a minorilor în scopuri sexuala, hărţuire sexuala, folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual, pornografie infantilă, ultraj contra bunelor moravuri, incest. Registrul se constituie ca o evidenţă distinctă de cea a cazierului judiciar, în cadrul Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar. Scoaterea din evidenţa cazierului judiciar a persoanelor fizice, în condiţiile legii, nu produce efecte asupra datelor din Registru.

Radierea din evidenţa registrului se face doar când:
a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni;
b) s-a dispus renunţarea la urmărirea penală sau clasarea faţă de ele ori s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal;
c) au trecut 10 ani de la data când s-a pronunţat o hotărâre definitivă de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei şi nu s-a dispus amânarea sau revocarea acesteia;
d) au trecut 20 de ani de la data introducerii în Registru, dacă pedeapsa aplicată este de cel mult 5 ani;
e) la împlinirea vârstei de 85 de ani, dacă pedeapsa aplicată este mai mare de 5 ani;
f) au decedat.

Persoana înscrisă în Registru este supusă fotografierii, înregistrării dactiloscopice, precum şi prelevării probelor biologice în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare, fără consimţământul acesteia. Fotografierea persoanei înscrise în Registru se face anual sau cu ocazia constatării schimbării înfăţişării persoanei. Fotografiile preluate se stochează în bazele de date ale Poliţiei Române. Dacă persoana înscrisă în Registru nu se prezintă la sediul organului de poliţie sau dacă refuză să se supună fotografierii, înregistrării dactiloscopice sau prelevării probelor biologice, va fi constrânsă la aceasta.
Persoanele înscrise în Registru au obligaţia de a se prezenta periodic la organele de poliţie pe raza cărora domiciliază sau îşi au reşedinţa, dar nu mai târziu de o dată la 3 luni, pentru a comunica acestora informaţii relevante referitoare la; profesia, meseria sau activitatea pe care o desfăşoară; mijloacele de existenţă; persoanele minore, în vârstă, cu dizabilităţi sau vulnerabile cu care locuiesc sau cu care au intrat în contact în mod direct şi sistematic; unităţile de învăţământ şcolar sau preşcolar, taberele de copii, spitalele de copii sau orice loc frecventat în mod preponderent de copii în care au avut acces în această perioadă; adresa unde locuiesc; modalitatea de comunicare cu organele de poliţie.

De asemenea, persoanele înscrise în Registru au obligaţia: de a anunţa, în prealabil, organul de poliţie pe raza căruia locuiesc, în cazul intenţiei efectuării oricăror deplasări din localitatea de domiciliu mai lungi de 15 zile, inclusiv cu privire la localitatea de destinaţie, scopul deplasării, perioada de deplasare şi mijlocul de transport folosit; de a se prezenta la organul de poliţie pe raza căruia îşi stabilesc locuinţa pentru a comunica despre aceasta şi a fi luate în evidenţă, în termen de cel mult 3 zile.

Organele de poliţie au obligaţia de a desfăşura periodic, dar nu mai târziu de o dată la 3 luni, verificări la domiciliu, reşedinţa sau imobilul în care persoanele înscrise în Registru locuiesc efectiv, în scopul obţinerii de date şi informaţii privind comportamentul acestor persoane şi modul de obţinere a mijloacelor de existenţă.

Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată, precum şi instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice, centrale şi locale, pot obţine o copie de pe Registru. În copia de pe Registru se înscriu toate datele existente în Registru cu privire la persoana în cauză. Entităţile prevăzute mai sus, pot obţine fotografiile, datele dactiloscopice sau profilul genetic al persoanei înscrise în Registru. Instituţiile din sistemul de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane au obligaţia de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi, prezentarea certificatului de integritate comportamentală. În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii, mai exact pe 23 dec. a.c., ministerele de resort, organele administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia de a demara demersurile necesare de natură legislativă şi/sau administrativă pentru a se asigura că unei persoane înscrise în Registru i se interzice, temporar sau permanent, să desfăşoare activităţi profesionale, activităţi de voluntariat sau orice alt tip de activităţi care presupun: contactul direct cu copiii; contactul direct cu persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile.

E posibil să nu mai vedem anumite persoane pe posturile pe care le ocupau mai înainte cu şase luni…..!?!?

Jr. Adrian M. Ionescu