Înregistrarea ca persoană fizică autorizată (PFA) este una dintre cele mai facile și accesibile modalități prin intermediul căreia un antreprenor poate desfășura o activitate economică. Cu toate că alegerea unei forme de organizare potrivite pentru a începe o afacere profitabilă este dificilă pentru mulți întreprinzători, costurile reduse și procedura simplă de înmatriculare fac din PFA o opțiune convenabilă comparativ cu o societate comercială cu răspundere limitată (SRL).

Constituirea ca PFA este recomandată persoanelor care vor să lucreze pe cont propriu într-un domeniu pentru care dețin pregătire profesională. Această formă juridică nu are nevoie de un contabil autorizat, depune puține declarații fiscale, iar persoana fizică care deține PFA-ul are calitatea de angajat propriu și dreptul de a încheia un contract individual de muncă cu terțe persoane. De departe unul dintre cele mai importante avantaje pentru orice antreprenor este faptul că poate folosi profitul obținut în orice moment, fără să aștepte încheierea exercițiului financiar și repartizarea dividendelor, ca în cazul unui SRL.

Acte necesare PFA
În general, o persoană fizică autorizată are dreptul de a desfășura orice formă de activitate economică permisă de lege, în principal bazându-se pe forța de muncă proprie. Poate înființa un PFA orice cetățean român sau dintr-un stat membru UE care a împlinit vârsta de 18 ani și nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare.

Primul pas în înființarea acestei forme juridice îl constituie găsirea unui spațiu cu destinație de sediu profesional. Este nevoie ca persoana în cauză să dețină documente care atestă dreptul de folosință al acestuia, respectiv contract de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară, contract de închiriere sau subînchiriere, contract de donație, certificat de moștenitor ori contract de comodat. Dacă sediul este stabilit într-un bloc de locuințe, este nevoie și de aprobarea vecinilor cu pereți comuni și a asociației de locatari.

După identificarea sediului, se rezervă denumirea pentru PFA prin depunerea cererii de verificare disponibilitate și/sau rezervare firmă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în raza căruia solicitantul își stabilește sediul profesional. Potrivit ONRC, firma unei persoane fizice autorizate se compune din numele acesteia sau din numele și inițiala prenumelui acesteia, la care se adaugă sintagma PFA. Dovada rezervării denumirii este valabilă 3 luni de la momentul ridicării.

Odată stabilit sediul social și obținut documentul ce atestă numele PFA-ului, se trece la depunerea documentației propriu-zise pentru înființarea formei juridice. Persoana autorizată trebuie să își definească un obiect de activitate cu cel mult cinci clase de activități prevăzute în coduri CAEN firme. Dosarul care se depune la Registrul Comerțului trebuie să includă:

Cerere de înregistrare (formular specific ONRC)
Anexa 1 privind înregistrarea fiscală (formular specific ONRC)
Declarație-tip pe propria răspundere, model 1 sau 2, prin care se precizează activitățile desfășurate sau care să ateste îndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare, pentru protecția mediului și protecția muncii (formulare specifice ONRC)
Copie conformă cu originalul după cartea de identitate sau pașaportul titularului
Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată
Documentul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional
Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate, în original
Dacă este cazul: avizul asociației de proprietari privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință; declarație pe propria răspundere dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică; declarație privind desfășurarea activității de către soț/soție; documente doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune; documente care atestă pregătirea profesională.

În situația în care dosarul este complet și cuprinde toate documentele solicitate, actele privind înmatricularea noii entități pot fi eliberate în termen de trei zile de la depunere.

Costuri PFA
Pentru înființarea unui PFA se achită taxele legale percepute de Registrul Comerțului, mai există costuri notariale și de traduceri ori eventuale cheltuieli pentru avocați sau consultanți, dacă este cazul. Persoanele își constituie forma juridică pe cont propriu în mod automat vor avea mult mai puțin de plătit.

În ceea ce privește sistemul fiscal, PFA-urile plătesc impozit pe veniturile independente, în cotă de 10%. Contribuția la pensii (CAS) și contribuția la sănătate (CASS) se achită doar dacă estimează că depășesc venituri de peste 24.960 de lei pe an, echivalentul lunar al unui salariu minim brut pe țară, al cărui cuantum este anul acesta de 2.080 de lei, conform legislației fiscale. Sunt scutite de la plata contribuției CAS, persoanele autorizate asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, pensionarii care obțin venituri ca PFA și cei care nu estimează depășirea plafonului stabilit de lege. La fel ca și în cazul CAS, contribuția la sănătate nu se plătește dacă nu este depășit plafonul sau în cazul în care persoana autorizată are deja calitatea de angajat.

Contabilitatea unui PFA
Persoana fizică autorizată este o formă juridică simplă, iar contabilitatea se poate ține chiar și de către persoana care a solicitat înființarea PFA, în partidă simplă. Astfel, această formă de organizare nu are obligația deținerii unui contabil autorizat. Contabilitatea în partida simplă pentru un PFA presupune completarea Registrului jurnal de încasări și plăți și a Registrului inventar. Înregistrarea acestora la Administrația Fiscală nu este însă necesară. Pe lângă cele două registre, un PFA are obligația utilizării facturilor, care trebuie completate în conformitate cu Codul Fiscal. Folosirea altor documente precum aviz de însoțire a mărfii, fișa mijlocului fix, este opțională, lista de inventariere, chitanță, chitanță pentru operațiuni în valută, dispoziție de plată/încasare către casierie, stat de salarii, este opțională în funcție de tipul activității desfășurate.

Procedura de înființare a PFA a fost îmbunătățită în ultimii ani, iar cei care dețin o semnătură electronică pot depune dosarul de înmatriculare și online. Spre deosebire de alte entități juridice, regimul PFA este mult mai simplu și avantajos. Aceasta este cea mai eficientă formă de organizare pentru un antreprenor aflat la început de drum care trebuie să se concentreze pe dezvoltarea afacerii și mai puțin pe partea birocratică necesară înființării și administrării firmei.


PUBLICITATE