Marius Savin presedinte CJAS Bacau

Au fost publicate în Monitorul Oficial cele două acte normative care reglementează acordarea serviciilor medicale, medicamentele și dispozitivele medicale pentru anul 2018 și 2019, respectiv HG 140/2018 pentru aprobarea Contractului Cadru și Ordinul MS/CNAS/397/836/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Contractului- Cadru. Aceste acte vor sta la baza semnării noilor contracte între furnizorii de servicii medicale din județul Bacău și Casa Județeană de Sănătate. Până acum, s-a lucrat pe acte adiționale la vechiul contract.

Ce principale elemente de noutate sunt prevăzute în noile normative

În asistenţa medicală primară:

În Pachetul de servicii de bază, în cadrul activității de suport (prin care sunt eliberate, ca urmare a unui act medical propriu, unele documente medicale), au fost introduse și adeverințele de încadrare în muncă pentru șomerii beneficiari ai pachetului de bază, fișa medicală sintetică necesară copiilor cu dizabilități pentru încadrarea și reevaluare în grad de handicap. În cadrul serviciilor de administrare de medicamente a fost introdus serviciul de administrare a schemei de tratament direct observat pentru bolnavul TBC confirmat. Mai mult, pentru perioada de vacanţă, precum şi pentru celelalte perioade de absenţă, medicul de familie îndrumă bolnavii TBC către dispensarul TBC teritorial și anunță în prealabil dispensarul cu privire la aceste cazuri; în luna respectivă, serviciul de administrare a tratamentului direct observat pentru bolnavii TBC nu se suportă din Fondul Național de Sănătate.

În medicina de familie:

A fost lărgită paleta serviciilor medicale paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie. De exemplu, toate serviciile de microbiologie din pachetul de servicii de bază din asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice; (în prezent pot recomanda numai unele dintre acestea); Ag HBs și Anticorpi Anti HCV pot fi recomandate de medicii de familie pentru toate categoriile de asiguraţi (în prezent pot fi recomandate de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate); factor reumatoid.

IMPORTANT! Valoarea minimă garantată a punctului per capita – 5,8 lei (față de 4,8 lei în prezent). Valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu – 2,8 lei (față de 2,2 lei în prezent).

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate:

În Pachetul de servicii de bază au fost introduse servicii noi, precum și specialități noi, respectiv: îngrijiri paliative în ambulatoriu acordate de către medicii cu competență/atestat în paliație în baza biletului de trimitere (valabilitatea biletului de trimitere este de 60 de zile calendaristice). Au apărut specialități noi și în Lista specialităţilor clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate, respectiv: cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică, pneumologie pediatrică. Au fost introduse în pachetul de bază și Servicii medicale în scop diagnostic – caz ce pot fi efectuate în ambulatoriu de specialitate clinic care vor fi sunt decontate de CJAS, respectiv: supravegherea unei sarcini normale, screening prenatal, supravegherea altor sarcini cu risc crescut, depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sânului, depistarea și diagonsticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin.

În asistenţa medicală spitalicească:

În Pachetul de bază au fost introduse servicii noi de spitalizare de zi printre care acele servicii care se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii, cuprinzând servicii medicale pentru: ciroze hepatice, hepatite cronice virale B și C, boli inflamatorii intestinale.

Modificări importante pentru îngrijirile medicale la domiciliu:

Un episod de îngrijire este de maxim 15 zile de îngrijiri, respectiv maximum 30 de zile pentru situațiile justificate medical de către medicul care face recomandarea (reglementarea are în vedere asigurarea accesului unui număr mai mare de asigurați la acest tip de îngrijire). În cazul recomandării unui număr mai mare de 15 zile de îngrijiri medicale la domiciliu, medicul va completa câmpul din cadrul formularului de recomandare care este justificarea.

Programul de activitate al furnizorului solicitat a fi contractat cu CJAS Bacău nu poate fi mai mic de 8 ore pe zi – de luni până vineri, respectiv 40 de ore/săptămână, cu condiția ca, începând cu data de 1 mai 2018, pentru cel puţin o normă pe zi (7 ore) programul să fie acoperit de medic/medici care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu. Întregul program de activitate al furnizorului prevăzut în contract trebuie să fie acoperit cu personal care furnizează servicii de îngrijiri medicale la domiciliu.

Recomandarea pentru îngrijiri la domiciliu se prezintă la CJAS care va certifica – la momentul prezentării recomandării – încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul. Pe perioada de valabilitate a unei recomandări, CJAS nu mai certifică o altă recomandare. Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii recomandării, fără a lua în calcul ziua în care a fost emisă recomandarea. „La îngrijirile la domiciliu s-a prevăzut valoare de contract, iar sumele contractate se stabilesc pe baza unui punctaj acordat pentru resursa umană, luând în calcul și programul de activitate al persoanelor care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor, precum şi în funcţie de profesia şi calificarea personalului medico-sanitar care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor. Valoarea lunară de contract poate fi depășită cu maximum 5% cu condiția diminuării valorii de contract din luna următoare”, a explicat Dan Stoica, director executiv la CJAS Bacău. Tariful maximal pe o zi de îngrijiri medicale la domiciliu este de 60 lei (pentru mediul urban), respectiv 75 de lei (pentru mediul rural – peste 15 km în afara localității unde este sediul lucrativ/punctul de lucru autorizat, evaluat al furnizorului, prevăzut în contractul încheiat cu CJAS Bacău). În prezent tariful nu este diferențiat pe mediul urban/rural. Mai multe detalii pe aceste noutăți pot fi consultate și pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

„Pentru asigurarea continuității actului medical, până pe 31 martie s-au semnat actele adiționale pentru luna aprilie, urmând ca în cursul acestei luni să se parcurgă procedura de contractare propriu-zisă, respectându-se toate prevederile din actele publicate în Monitorul Oficial. Pentru furnizorii de servicii medicale pentru care se prevede valoare lunară de contract, suma precizată în actul adițional este la nivelul mediu din trimestrul I 2108, urmând să stabilim suma finală cu ocazia negocierii contractului. Toate procedurile de negociere se vor finaliza la sfârșitul lunii aprilie.”
Marius Savin, președinte – director general CJAS Bacău

În acest moment, CJAS Bacău are încheiate contracte cu 605 furnizori de servicii medicale. Dintre aceștia, 276 sunt medici de familie, 76 farmacii (care au în total peste 220 de puncte de lucru și oficine), 50 de clinici medicale, 33 de laboratoare de analize (publice și private), un laborator de radiologie dentară, 13 unități de recuperare – reabilitare a sănătății, 49 de cabinete de medicină dentară, 25 de spitale (din care 6 de stat: două în Bacău, și câte unul în Onești, Comănești, Buhuși și Moinești, restul fiind clinici cu paturi private), 3 unități care asigură servicii de urgență prespitalicești și transport sanitar, 5 unități de îngrijiri medicale la domiciliu, 71 de furnizori de dispozitive medicale (în toată țara) și 3 unități sanatoriale (două în Slănic Moldova și una în Tg. Ocna).