Strada Şindilită nr. 15, Calea Judeţeană nr. 15, Strada Gimnaziului Ferdinand nr. 4, Strada Regina Maria nr. 9 … Străzi, adrese din Bacăul de altădată? Nu, este o singură adresă şi o singură casă, este casa BACOVIA.

Preotul Gh. Vassian, Alecu Drăghici, Lucreţia Th. Galleriu sunt cei care au stăpânit această casă înaintea familiei Vasiliu. În anul 1872 preotul Vassian a vândut casa din strada Şindilită nr. 15 lui Alecu Drăghici, acesta o ipotechează în anul 1881, pe termen de 20 de ani, Societăţii Creditului Funciar Urban din Bucureşti pentru suma de 9.000 de lei. După numai 5 ani imobilul este vândut Lucreţiei Th. Galleriu care prea şi ipoteca. La un an de la cumpărare, în 1887, noua proprietară constituie o nouă ipotecă asupra casei pentru alţi 4.000 de lei, la aceeaşi societate, pe termen de 30 de ani.

În 3 iulie 1895 Zoe Vasiliu, mama poetului, cu consimţământul soţului ei Dimitrie Vasiliu, cumpără casa din strada Gimnaziului Ferdinand nr. 4, fostă Calea Judeţeană, de la Lucreţia Th. Galleriu, preluând şi cele două ipoteci. Preţul vânzării a fost de 13.290 de lei şi 56 de bani, din care Zoe a plătit Lucreţiei 6.000 de lei, restul urmând să-i plătească Societăţii de credit în condiţiile contractelor ipotecare.
Deoarece casa a fost cumpărată de Zoe în anul 1895 probabil că s-a mutat cu copiii în ea încă în acel an şi nu doar din 1906. Nu ar fi cumpărat o casă grevată de două ipoteci dacă nu ar fi dorit să locuiască imediat în ea. Posibil ca acesta să fie momentul în care cei doi soţi s-au separat: Zoe cu copiii pe strada Gimnaziului Ferdinand, iar Dimitrie pe strada Mare şi pe strada Bacău-Piatra aşa cum apar de altfel în lista proprietarilor de case din Bacău în anul 1898. Afirmaţia este susţinută şi de actul încheiat în anul 1890 de către cei doi soţi. Dimitrie o asigura pe Zoe, constituindu-i ipotecă de prim rang asupra proprietăţii lui din strada Roman-Focşani pentru suma de 14.000 de lei. Banii reprezentau valoarea averii rămase de la părinţii Zoei şi anume, conform actului, Gheorghe şi Profira Langa din comuna Pânceşti, judeţul Roman.

PUBLICITATE

Existenţa acestui act a elucidat misterul care plana asupra numelui bunicii materne a poetului. Iată deci că o chema Profira şi probabil a participat la căsătoria fiicei sale Zoe cu Dimitrie în anul 1875.
Desigur că nu a fost uşor pentru familia Vasiliu să plătească cele două ipoteci cu care era îndatorată casa, dar, aşa după cum rezultă din documente, ele au fost plătite la termene astfel că prima ipotecă este radiată în 1901, iar a doua în 1910. Cercetarea documentelor păstrate la Arhivele Naţionale Bacău au dovedit că Dimitrie Vasiliu era nu numai un bun negustor ci şi un bun agent imobiliar, achiziţionând şi apoi vânzând numeroase proprietăţi între anii 1878 – 1911. Probabil că după ce şi-a vândut şi ultima afacere Dimitrie s-a mutat şi el pe strada Gimnaziului alături de Zoe.

După moartea lui Dimitrie şi apoi a Zoei Vasiliu copiii familiei nu au păstrat casa. În septembrie 1932 imobilul din strada Gimnaziului, devenită între timp Regina Maria nr. 9, este vândut lui Bercu Rozemberg. Acesta îl vinde la rândul său Ittei şi lui Ithoc Oceacovschi în anul 1946, pentru ca un an mai târziu să fie din nou vândut soţilor Rebeca şi Carol Abramovici. În decurs de 75 de ani casa a avut nu mai puţin de 7 proprietari, dar cei care au locuit mai mult în ea au fost membrii familiei Vasiliu, casa ascunzând încă multe din secretele poetului…

Cercetând autorizaţiile de construire din anii 1872 – 1947 nu a fost depistată autorizaţia de construire a casei sau de refacere majoră a ei. Pot exista două explicaţii: ori casa nu a suferit modificări importante în timp de la construire, ori nu s-au păstrat aceste documente. Deoarece nu s-au identificat acte de vânzare cumpărare mai vechi de 1872 nu putem şti cu siguranţă nici dacă primul proprietar a fost preotul Vassian, dar cu siguranţă ştim că a fost şi trebuie să rămână casa Bacovia.

Trecând pe lângă puţinele case vechi care ne amintesc de Bacăul de odinioară ne întrebăm oare care le sunt tainele, care este istoria lor? Sau, preocupaţi de problemele noastre zilnice nici nu le băgăm în seamă. Şi totuşi băcăuani de astăzi opriţi-vă măcar o clipă lângă casa BACOVIA şi faceţi ceva pentru ca ea să rămână… casa cu secrete a poetului.

Anexe: Actul de ipotecă din 11 septembrie 1890, prin care Dimitrie Vasiliu o asigură pe soţia sa, Zoia Vasiliu pentru suma de 14.000 de lei şi actul de vânzare-cumpărare din 3 iulie 1895, prin care Zoea Vasiliu a cumpărat casa care face obiectul articolului, scanate şi transcrise.

Act de hipotecă

Subscrisul Dimitrie Vasiliu, comerciant din urba Bacău, constat prin presentul act, că în urma căsătoriei dintre mine şi consoarta mia, Zoia Vasiliu, născută Langa, dispunând cu al Dsale consimtiment de averea sa parafernală remasă de la defuncţii mei socri şi ai sei părinţi Gheorghie şi Profira Langa din comuna Pănceşti, judeţul Roman şi această avere consistând din suma de (14000) patrusprezece mii lei preţul averii imobiliare care sau desfăcut prin vânzare; asigur prin acest act pe soţia mia pentru suma de 14000 lei cu primă hipotecă în imobilul ce posed în urba Bacău, strada Roman – Focşani care este casa cu dugheana şi hanul compuse din un singur corp de clădire cu toate atenansele dependinte de el împreună cu întregul trup al locului dupe stăpâniria şi îngrăditura actuală care în faţă se megieşeşte cu strada Roman – Focşani, în partia din sus cu proprietatea Dlui Ioan Gheorghiu, în partia din jos cu proprietatea Dlui Marcu Sin Aron şi la fund cu proprietatea Dlui Marcu Braunştain; – Capitalul mencionat rămâne întrebuinţat în interesele mele şi fără nici un procent.

Subsemnata Zoia Vasiliu, născută Langa, declar că mă mulţumesc cu ipoteca ce mi se constitue în primul rang de cătră soţul meu Dimitrie Vasiliu în propriul Dsale imobil descris mai sus pentru asigurarea sumei de 14000 lei primită de Dsa din vânzarea averei mele parafernale remasă de la părinţii mei şi consimt la luarea înscripţiunei în primul rang asupra imobilului citat mai sus.

Drept care spre credinţă formându-se acest act sa subscris de noi autentificându-se şi înscriidu-se în registru respectiv de la Tribunalul judeţului Bacău conform legei astăzi la unsprezece septembrie 1890
ss. D. Vasiliu
ss. Z. Vasiliu
Redectat de mine
D. Vasiliu

No 774 Acte aut. Vol. III

Act de vindere cumpărare

Între subsemnaţii: Lucreţia Th. Galleriu cu consimţimântul soţului meu Theodor Galleriu şi Zoea Vasiliu cu consimţimântul soţului meu Dimitrie Vasiliu, cu toţii proprietari şi domiciliaţi în Bacău, s-a încheiat următorul act de vindere cumpărare:

Eu, Lucreţia Th. Galleriu declar că din libera mea voinţă şi fără se mi rezerv vre un drept, trec în de veciu proprietatea Dnei Zoea D. Vasiliu imobilul meu şi anume: casele cu locul lor şi atenansele aflate pe el, cuprinse în îngrăditura şi după stăpânirea de faţă, situate în Bacău pe strada Gimnaziului Ferdinand (fostă Calea Judeţiană) la No 4 şi care se învecinează la faţă cu strada Gimnaziului Ferdinand, la fund cu imobilul deff. Gh. Pavli şi Petru Ene, la o parte cu imobilul Dlui Angello Alberti şi la alta cu al Sf. Sale Preotul Costache Suţescu, şi care imobil a devenit în proprietatea mea prin cumpărătură de la Dl Alecu Drăghici conform actului de vânzare transcris de Tribunalul Bacău sub No 701 din 8 octombrie 1886

Preţul convenit între noi este de treisprezece mii două sute nouăzeci lei 56 bani (13.290 l. 56 b.), pe care eu vânzătoarea i-am primit astfel: şase mii lei i-am primit în numerariu în mâinile mele acum la facerea acestui act , iar restul de şapte mii două sute nouăzeci lei 56 bani Dna cumpărătoare îi va plăti la prima societate a Creditului Funciar Urban din Bucureşti la termenele stipulate prin actele de ipotecă, şi anume: acel transcris de Tribunalul Bacău la No 13 din 6 februarie 1881 şi acel înscris de acelaşi Tribunal la No 18 din 21 februarie 1887, unde aceste case sunt ipotecate. –
Alte sarcini nemaiexistând asupra imobilului ce vând Dnei Zoea D. Vasiliu, eu vânzătoarea iau asupra mea răspunderea totală a evicţiunelor ce s-ar ivi mai târziu. –

Dna cumpărătoare intră de drept şi de fapt în posesiunea caselor ce i-am vândut chiar de astăzi şi va dispune de ele în modul cum va găsi de cuviinţă ca o cumpărătoare de bună credinţă. Documentele de proprietate a acestui imobil fiind depuse la prima societate a Creditului Funciar Urban din Bucureşti, unde acest imobil este ipotecat, remâne ca Dna cumpărătoare se şi le primească de la această societate când va achita toată datoria ce există şi va radia ipotecile sus mencionate, când tot atunci va fi în drept a şi primi şi capitalul social depus la facerea împrumutului conform statutului acelei societăţi de credit, şi spre acest finit am predat Dnei Zoea D. Vasiliu tot acum recipisele de depunerea capitalului social şi acele de plata ratelor achitate până acum. –

Subsemnata Zoea D. Vasiliu cu consimţimântul soţului meu Dimitrie Vasiliu, declar că cu preţul şi condiţiunele sus specificate am cumpărat de la Dna Lucreţia Th. Galleriu casele din acest oraş cu tot locul şi atenansele cuprinse în îngrăditura şi megieşiele arătate prin actul de faţă şi am numărat Dnei vânzătoare suma de şase mii lei acum la facerea acestui act, iar restul de şapte mii două sute nouăzeci lei 56 bani îl voiu respunde la prima societate a Creditului Funciar Urban din Bucureşti la termenele stipulate prin actele de ipotecă vorbite mai sus, şi am primit de la Dna Lucreţia Th. Galleriu recipisele de depunerea capitalului social şi de achitarea ratelor de până acum. –
Subsemnatul Theodor Galleriu declar că consimt şi autoriz în totul pe soţia mea Lucreţia la vânzarea acestui imobil şi ader la condiţiunele cuprinse în actul de faţă. –
Subsemnatul Dimitrie Vasiliu declar că autoriz în totul pe soţia mea Zoea şi consimt la cumpărarea acestui imobil în condiţiunele cuprinse în actul de faţă. –
Pentru care s-a încheiat acest act ce se va autentifica şi transcrie conform legei.
Făcut în Bacău astăzi 3 iulie 1895

ss. L. Galleriu ss. Z. Vasiliu
consimt ca soţ, consimt ca soţ,
ss. Th. Galleriu ss. D. Vasiliu

Scris şi redactat de mine la cererea părţilor.
ss. indescifrabil

N. 925 aut. Vol. III

Eugenia Mărioara Mihalcea – Arhivele Naţionale Bacău


Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

LĂSAȚI UN MESAJ