Ministerul Educației și Cercetării a stabilit, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, derularea succesivă a următoarelor etape (la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ):

– reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar 2020-2021;

– înscrierea copiilor care nu au frecventat până acum acest tip de învățământ.

 

Reînscrierile se vor desfășura în perioada 25 mai – 5 iunie. Înscrierile se vor desfășura în două etape: 8 iunie – 3 iulie și 20 iulie – 10 august. Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 – 31 august. Reînscrierile se pot efectua și prin poștă electronică, telefonic sau fax. Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică.

 

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

– existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

– existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

– existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Toate aceste acte trebuie depuse în momentul validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale. Acestea sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de către consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean până la data de 29 mai 2020, nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri.

 

Acte necesare:

• cerere de înscriere la grădiniță, pe care grădinițele le-o pun părinților la dispoziție;

• adeverințe de salariați ale părinților/ale unui părinte (pentru grădinițele cu program prelungit și săptămânal);

• copie certificat de naştere copil;

• copie buletin părinte/tutore/reprezentant legal;

• hotărâri judecătorești (dacă este cazul)

• fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare.

 


PUBLICITATE