Înainte de Înălţarea Sa la Cer, Mântuitorul a poruncit ucenicilor Săi să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte împlinirea făgăduinţei Tatălui Ceresc, adică primirea Duhului Sfânt. Şi li s-a spus că atunci vor fi îmbrăcaţi cu putere de sus, vor fi luminaţi şi întăriţi să predice Evanghelia în toată lumea, să înveţe toate neamurile şi să le boteze în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi astfel să-I fie martori până la marginea pământului şi pană la sfârşitul veacului.

Marele praznic al Pogorârii Sfântului Duh, praznicul întemeierii Bisericii, a adus şi aduce bucuria şi bogăţiile revărsării luminii sfinţitoare peste Apostoli şi peste toţi aceia cărora vor duce mesajul Evangheliei. Sfântul Duh a sfinţit pe Fecioara Maria pe ucenicii Domnului şi pe urmaşii acestora. Duhul Sfânt are în viaţa Bisericii un rol asemănător cu acela al sufletului în organizarea vieţii noastre omeneşti. După cum sufletul dă viaţă şi mişcare tuturor mădularelor, tot aşa Duhul Sfânt dă viaţă şi mişcare, spre mântuire mădularelor Sfintei Biserici care suntem noi creştinii. „Prin Sfântul Duh am dobândit şi iertarea păcatelor noastre, prin el ne-am curăţit de toate petele păcatelor, prin darurile sale, oamenii, care se povăţuiesc de harul său, se fac îngeri, nu prin aceea, că îşi schimbă firea, ci, ceea ce este mai minunat, prin aceea că ei, deşi rămân oameni, dar se poartă aşa de curat şi sfânt, ca îngerii” (Sf.Ioan Gură de Aur). Duhul Sfânt se numeşte „Duhul Adevărului, Mângâietorul” pentru că prin El se mărturiseşte şi se apără dreapta credinţă pe pământ, se întăresc dogmele ortodoxe, se vesteşte Sfânta Evanghelie în lume, se inspiră sfinţii, proorocii, ierarhii, preoţii şi cuvioşii care păstoresc Biserica lui Hristos, care vestesc cele viitoare şi povăţuiesc sufletele pe calea mântuirii.

Pe toate le sfinţeşte, le îndreptează şi le călăuzeşte „la tot adevărul” care rămâne cu noi „în veac”, adică şi pe pământ şi în cer, după mutarea noastră la cele veşnice. Duhul Sfânt „va mărturisi” despre Hristos că este Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul şi Judecătorul lumii şi „va vesti”, adică va descoperi celor aleşi tainele Sale cele viitoare.
Duhul Sfânt a dat aceste daruri cu îmbelşugare şi cu bucurie mare, nu numai Apostolilor, ci şi urmaşilor lor şi tuturor sfinţilor din Biserica lui Hristos până în ziua de astăzi, toate acestea după nevoia şi curăţia oamenilor. Tot Duhul Sfânt va mustra şi va vădi necredinţa celor lepădaţi de Dumnezeu, eresul ca şi răutatea păcătoşilor robiţi de păcate şi nepocăiţi. Pentru aceasta atât aici, cât şi în cealaltă viaţă, să avem o încredinţare tare şi să secerăm fericita bucurie ca rod al acestei sărbători, să aruncăm hainele cele necurate ale sufletului, dar mai ales pizma să o depărtăm.

În sfântă ziua aceasta cu evlavie împreună să ridicăm rugăciune zicând: „Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevarului, vino peste noi, şi Te sălăşluieşte întru noi, şi vieţuieşte întru noi cu putere, lumină şi căldură, ca viaţă a noastră şi bucurie a noastră! Curăţeşte-ne pe noi de toată întinăciunea Bunule și mântuieşte sufletele noastre!”

Pr.Liviu Burlacu, Centrul „Izvorul Tămăduirii” Bacău


PUBLICITATE