PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Având în vedere:
Prevederile art.133 (1) lit.a, art.134(1) lit. “a” și (5), art.135 și art.196(1) lit.”b” din O.U.G. nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, emit următoarea,

DISPOZIŢIE:

ART.1. Pentru data de 29.11.2019 ora 10,00, se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Bacău, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău.
ART.2. Proiectul ordinii de zi, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâre și a compartimentelor de resort care analizează și întocmesc rapoarte de specialitate la acestea, este cuprins în anexa la prezenta dispoziție, parte integrantă a acesteia.
ART.3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în original, spre consultare, la Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, prin transmitere în format electronic, în conturile de mail furnizate de aceștia, precum și prin afișare ulterioară pe site-ul propriu.
ART.4. Comisiile de specialitate sunt invitate să formuleze amendamente la proiectele de hotărâre și să le depună la Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol, camera 49, în cel mai scurt timp, de preferință până în preziua ședinței de consiliu local pentru a fi transmise Secretarului General al Municipiului Bacău.
ART.5. Prezenta dispoziție este adusă la cunoștința cetățenilor prin publicarea în cotidianul Deșteptarea, prin afișarea la sediul instituției și prin publicarea ulterioară pe site-ul oficial al Municipiului Bacău https://municipiulbacau.ro
ART.6. Secretarul General al Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.
ART.7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta dispoziţie se comunică la Instituţia Prefectului Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
COSMIN NECULA SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

VIZAT JURIDIC,

Tehnored. R.Tamba/Ds.I-A-4/Ex.1

Anexă la Dispoziția nr. 2679 din 22.11.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU DIN DATA DE 29.11.2019
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli și Programul de investiţii pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 .
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacău, încheiat cu SC Soma SRL Bacău
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică Și Administrație Locală, Direcția Economică, Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, Compartiment Managementul Calității, Protecția Mediului Și Protecția Muncii, Compartiment Finanțări Locale, Unitatea Municipală Pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unor măsuri de modificare a organigramei și statului de funcții pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău precum și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, ca urmare a aplicării prevederilor din Codul Administrativ.
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.
4. Proiect de hotărâre privind  adoptarea unor măsuri ca urmare a aplicării unor modificări legislative și îndeplinirea unor obligații contractuale din cadrul unor proiecte europene.
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU DE EVENIMENTE (ACTIVITATI RECREATIVE SI DISTRACTIVE), CALEA MOLDOVEI, NR. 98, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara – BENEFICIAR: S.C. RUTFOOD S.R.L
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru realizarea lucrarilor de SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTE CUPLATE IN LOCUINTE COLECTIVE SI SPATIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR. 51 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe suprafata de 1.924,00 m.p. teren proprietate privata – BENEFICIAR: S.C. ADIGAB URBAN IMOBILIARE S.R.L.
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdictiei temporare de construire pentru suprafata de 2.796,41 m.p. teren din Str. Izvoare, nr. 52 si realizarea lucrarilor de EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE MOBILIER, STR. IZVOARE, NR. 52 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata – BENEFICIAR: S.C. ELITEMOB S.R.L.
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 902,00 m.p. teren din Str. Vasile Alecsandri, nr. 89, cu nr. cadastral 6979 si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE CLADIRE CE VA AVEA DESTINATIA ARHIVA NOTARILOR BACAU – REGIM DE INALTIME S + P + 4, STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 89 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata – BENEFICIAR: GARGAREA NATALIA-VIORICA, din Bacau
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.
10. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de Judo Bacău, în vederea realizării în comun a Turneului Internațional ”Cupa 1 Decembrie” – judo, ediția a XVI-a, în data de 07.12.2019.
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unor suprafete de teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilelor din Str. Izvoare, proprietatea persoanelor fizice.
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.
12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemţiune asupra imobilului ”Casa Poltzer” situat în Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 6
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 , 4 și 5.
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in contractul de concesionare nr. 69379/14.08.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69035/23.04.2019, de la d-nii Boghiu Constantin-Eugen si Boghiu Irina-Nicoleta la d-nii Petrov-Liutienco Bogdan si Petrov-Liutienco Ligia-Nicoleta.
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5.
14. Proiect de hotărâre prin care se ia act de intenția SC Agricola Internațional SA Bacău de a construi și amenaja strada Arinilor.
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Poliția Locală a Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită, în anul 2020
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, și Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 și 5.
18. Proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile DECEMBRIE 2019 și IANUARIE 2020
Iniţiator – DL. COSMIN NECULA – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 5.
19. Diverse.
– Adresa nr.65291 din 12.07.2019 si Decizia nr.25/1 din 10.07.2019 ale Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Bacău.
– Adresa nr.65292 din 12.07.2019 si Decizia nr.21 din 12.07.2019 ale Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Bacău.
– Adresa nr.65298 din 17.07.2019 si Decizia nr.27/1 din 15.07.2019 ale Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Bacău.

Comisia de specialitate nr.1- Comisia pentru activităţi economico-financiare, buget și investiţii
Comisia de specialitate nr.2- pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea patrimoniului şi ocrotirea monumentelor istorice, agricultură, protecția mediului și ecologie
Comisia de specialitate nr.3- pentru comerţ, turism, servicii publice şi transport urban, gospodărie comunală şi energie termică
Comisia de specialitate nr.4- pentru activităţi culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie , muncă şi protecţie socială, protecţie copii, sport
Comisia de specialitate nr.5- pentru activitate juridică şi disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
COSMIN NECULA SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

VIZAT JURIDIC,

Nicolae-Ovidiu Popovici/R.T./Ds.I-A-4/Ex.1