Guvernul a aprobat, încă de la începutul lunii, proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 2 din H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”.

Astfel, în noul an școlar 2018-2019, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toată durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar, față de 180 lei/lunar cât primea până în prezent.

De asemenea, valoarea plafonului maxim de acordare a bursei este crescută de la 150 lei la 500 lei, pe membru de familie, dată fiind necesitatea de a corela plafonul de acordare a sprijinului cu situația economică actuală – salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată fiind stabilit, începând cu ianuarie 2018, la suma de 1.900 lei lunar.
Prin indexarea cuantumului plafonului de accesare a programului la valoarea de 500 de lei inclusiv, venit brut maxim per membru de familie, Ministerul Educației Naționale estimează că numărul potențialilor beneficiari va putea crește semnificativ. În Bacău, în anul școlar trecut, 1.032 de elevi au beneficiat de acest program.

CALENDARUL de desfăşurare a Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”:
– Depunerea cererilor pentru Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu” – 15 septembrie/1 octombrie
– Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii – 1 octombrie/23 octombrie
– Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat 1 octombrie/27 octombrie
– Afişarea pe internet a listei beneficiarilor – 28 octombrie
– Depunerea contestaţiilor – 28 octombrie/2 noiembrie
– Rezolvarea contestaţiilor – 2 noiembrie/6 noiembrie

Ministerul Educației Naționale va accesa fonduri europene prin Programul Operațional Capital Uman pentru susținerea și continuarea programului „Bani de liceu”, în vederea acordării acestui sprijin financiar.

În ce constă acest program

Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu” se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă și pe perioada practicii în producție. Sprijinului se acordă pentru elevii care urmează, la cursuri de zi, liceul sau învățământul profesional.
La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepția alocației de stat, alocației suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii și burselor sociale, precum și a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.
Autoritățile locale sunt cele care efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit și a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită acest sprijin financiar.

Ce acte trebuie depuse

Pentru obţinerea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, beneficiarul întocmește o cerere pe care o depune la unitatea de învăţământ la care este înscris. Cererea va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

– copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului;
– copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
– acte doveditoare care să ateste (dacă este cazul) statutul juridic sau medical de: orfan, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC şi se află în evidenţa dispensarului şcolar, dacă suferă de diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, dacă este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, dacă suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor;
– acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
– adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii.
Aceste ultime documente se vor depune în copie, cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original.

Sprijinul financiar se sistează în următoarele situaţii:
– elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ;
– elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
– elevul a obţinut sub nota 7 la purtare;
– elevul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ sau a fost exmatriculat.

Alte articole