Universitatea „George Bacovia” a deschis, astăzi, 22 noiembrie, de la ora 10.00, sesiunile Conferinței naționale cu participare internațională DECRET – „Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective”, Ediția 4, dedicată Centenarului Marii Uniri, „100 de ani în evoluția și transformările Statului Român”.

„În contextul organizării și desfășurării unor manifestări științifice și profesionale care tind să devină o tradiție în cadrul Universității «George Bacovia» din Bacău, Conferința DECRET reprezintă un eveniment organizat anual, care are ca principală țintă încurajarea practicării activității de cercetare și analiză, în vederea identificării celor mai performante modalități de prevenire și combatere a multiplelor forme de devianță și delincvență, oferind, totodată, un cadru academic adecvat explorării științifice proactive și schimbului de idei din aria temelor de interes.”
Conf. univ. dr. Nelu Niță, președintele Comitetului de organizare, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

„Prin acestă conferință ne dorim și dezvoltarea în viitor a unor relații de colaborare cu noile instituții de învățământ superior din București, dar și a altor instituții de prestigiu, cum este Academia de Poliție, care au intrat în parteneriat cu noi pentru această a 4-a ediție DECRET. Avem, de anul acesta, și mai mulți parteneri din organizații neguvernamentale, dar și din structurile Ministerului de Interne, din Consiliul Județean al Consilierilor Juridici, inclusiv instituții de învățământ liceal din Bacău.”
Prof. univ. dr. Dumitru Bontaș, președintele Consiliului de administrație al Universității „George Bacovia” din Bacău și membru în Consiliul Fondatorilor

„Parcă mai ieri trăiam emoțiile primei ediții și iată-ne acum la a 4-a ediție a Conferinței naționale cu participare internațională DECRET 2018. Mulțumim pentru acest lucru domnului profesor Nelu Niță, inițiatorul acestei conferințe, cel care a conceput acest proiect în amănunt și apoi l-a aplicat, a format echipe, le-a coordonat, le-a motivat, a vrut să renunțe la un moment dat, dar nu a făcut-o și nici nu o va face, pentru că noi vom fi întotdeauna alături de dumnealui. Îi mulțumim și îl asigurăm de toată recunoștința noastră.”
Lect. univ. Dr. Violeta Urban, Decanul Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău.

Invitați și participanți de înaltă ținută științifică și academică

Parteneri în organizarea conferinței sunt: Universitatea „George Bacovia” din Bacău – Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Psihologie și Sociologie, Departamentul de Asistență Socială, alături de mediul academic și profesional din Trade Co-operative University of Moldova, Chișinău, Republica Moldova, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, Universitatea „D. Titulescu” București, Universitatea Româno-Americană din București, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea „Spiru Haret” din Brașov, Universitatea „Danubius” din Galați, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București.

Li se alătură instituții, inclusiv băcăuane, din diferite domenii, respectiv Agenția Națională Antidrog, Administrația Națională a Penitenciarelor, Penitenciarul Bacău, Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, Centrul Educativ Tîrgu Ocna, Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, Asociația Internațională a Polițiștilor (I.P.A. Secția Română), Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, Corpul Național al Polițiștilor – Biroul Teritorial Bacău, Serviciul de Medicină Legală Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău, Asociația Română de Științe Penale, Colegiul Consilierilor Juridici Bacău, Editura Universul Juridic, Societatea de Investiții Financiare SIF Moldova, Instituția Prefectului – Județul Bacău, Consiliul Județean Bacău, Consiliul Local Bacău și Primăria municipiului Bacău.

În Comitetul Științific al conferinței sunt, și în acest an, renumiți profesori universitari din toată țara. Președintele acestui comitet este prof. univ. dr. Ovidiu Predescu – vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România, Director al publicațiilor Dreptul și consilier al Procurorului General al României, iar vicepreședinți sunt prof. univ. dr. Constantin Duvac, de la Universitatea Româno-Americană București, și prof. univ. dr. Mihaela Tomița, de la Universitatea de Vest din Timișoara. Membrii sunt profesori și conferențiari universitari doctori de la instituțiile de învățământ superior din București, Suceava, Galați, Iași, Oradea, Brașov și, bineînțeles, Bacău.

Scop și obiective

Conferința DECRET – „Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective” este organizată cu scopul de prezentare și diseminare de către specialiști din diferite domenii de activitate a celor mai recente și importante evoluții și bune practici în investigarea, prevenirea și combaterea diferitelor forme de manifestare a devianței și delincvenței, dar și pentru consolidarea rolului cercetării științifice academice în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței, prin abordarea unor teme de maximă relevanță, și prezentarea și consolidarea politicilor naționale antidrog în context european. La finalul acesteia, cele mai relevante materiale prezentate în decursul celor două zile de conferință vor fi publicate într-un volum DECRET la Editura Universul Juridic.

Pe de altă parte, DECRET are ca obiectiv general identificarea cu continuitate a evoluției, tendințelor și perspectivelor formelor de devianță și criminalitate națională și transfrontalieră, în scopul apropierii cercetării științifice de activitatea practică a instituțiilor și organizațiilor implicate în prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale, identificarea și prezentarea impactului politicilor antidrog din România, dar și promovarea cercetării științifice axate pe aspecte teoretice și practice ale vieții cotidiene, prin colaborarea dintre mediul academic și mediul profesional în domeniul devianței și criminalității, din perspectivă politică, juridică, economică, socială, psihologică, etică, culturală, medico-legală etc.

De asemenea, se urmărește constituirea unui cadru academic și instituțional organizat și stimulant de dezbateri și de dezvoltare a cercetării interdisciplinare de impact național și internațional, care să realizeze legătura între diferite teme de cercetare din domeniul devianței și metodele de investigare a fenomenelor antisociale, susținerea colaborării interinstituționale la nivel național și internațional, pentru facilitarea întâlnirii și dezbaterilor între specialiști, în vederea identificării bunelor practici, a ideilor inovatoare și a noilor abordări, cu scopul realizării schimburilor de experiență, al preluării și aplicării de know-how, precum și al realizării convergenței tematice între cercetarea științifică și aspectele practice din domeniul devianței și criminalității, analizarea practicilor și experiențelor care oferă cele mai bune rezultate și oportunități procesului de prevenire a fenomenelor infracționale, în legătură cu realitățile naționale și europene ale acestora și informarea asupra schimbărilor importante pe care le-a realizat România, de la un an la altul, în domeniul prevenirii și combaterii devianței și a criminalității, precum și dezbaterea viitoarelor scenarii specifice acestui domeniu, din perspectivă națională și europeană.

Tematica din conferință

Conferința se adresează tuturor persoanelor implicate în activitățile specifice de prevenire și combatere a devianței și delincvenței, persoane interesate în efectuarea schimburilor de experiență, în analiza tendințelor și înfruntarea provocărilor domeniului, cum sunt: cercetători, oameni de știință, cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, judecători, procurori, polițiști, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești, medici legiști, medici psihiatri, psihologi, experți și alte categorii de persoane care activează în instituții sau organizații a căror activitate are impact în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.

Temele abordate țin de evoluția politicii penale a statului după Marea Unire, prevenirea fraudelor financiare în domeniul contractelor și achizițiilor publice, devianță și criminalitate în mediul urban și rural, devianță și criminalitate în școală, forme de manifestare și de evoluție a devianței și delincvenței, grupuri cu nevoi speciale – modalități de inserție/reinserție socială a acestora, mica criminalitate, marea criminalitate, criminalitatea gulerelor albe, corupția, forme actuale ale acesteia și impacturi.

Lucrările prezentate vor aborda și tematici de etică, deontologie și transparență decizională, consum de droguri și impact economico-social al acestuia, criminalitatea transfrontalieră, imigrația și terorismul, forme actuale de manifestare a amenințărilor terorismului și impacturile acestuia, factori declanșatori ai devianței și criminalității, cercetări realizate în domeniul antidrog și modalitatea în care pot fi transpuse în politicile naționale antidrog, teorii și modele privind abuzul de substanțe, influența politicilor sociale și a climatului social asupra devianței și criminalității, costurile sociale și comunitare ale criminalității și devianței, criminalitatea și excluderea socială, discriminarea din perspectiva sociologiei devianței, adictologia – o perspectivă multidisciplinară.

Se va vorbi și despre politici naționale și regionale privind criminalitatea și prevenirea acesteia, politici naționale și internaționale referitoare la fenomenul drogurilor, metode și modele de prevenire și combatere a criminalității și devianței, intervenții timpurii pentru prevenirea devianței și criminalității, provocări, succese și eșecuri în prevenirea și combaterea criminalității prin mijloace de politică penală și procesual penală, abordări naționale și internaționale, ca răspuns adecvat la formele noi și emergente ale criminalității, inclusiv în domeniul amenințărilor teroriste, strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog, strategii anticorupție și impacturile acestora în plan național și internațional.

Se vor căuta soluții și pentru modalitățile alternative de reabilitare a persoanelor care comit infracțiuni, probațiunea ca formă de asistență judiciară, modalitățile de evaluare psiho-socială a criminalilor, prevenirea și asistența consumatorilor de droguri, prevenirea devianței și a consumului de droguri din perspectiva triadei familie – școală – comunitate, dar și tehnici de intervenție în asistența consumatorilor de droguri, provocări pentru specialiști în tratarea dependenței de droguri, bune practici în domeniul prevenirii și combaterii consumului de droguri și asistenței consumatorilor de droguri, perspective și tendințe psihosociale ale devianței și criminalității, acțiuni locale bazate pe o viziune globală în vederea implicării cetățenilor și a comunității la consolidarea prevenirii devianței și a criminalității, bune practici în domeniul prevenirii și combaterii devianței și criminalității.

Secțiuni și dezbateri

Conferința DECERT – Edița 4 este organizată pe secțiuni și dezbateri sub forma unor sesiuni și mese rotunde.
În cadrul sesiunilor se vor prezenta lucrări despre:
• Medii și grupuri criminogene vulnerabile. Evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității;
• Reducerea cererii și ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog;
• Evoluția și stadiul actual al metodelor și tehnicilor științifice de investigare a fenomenelor infracționale și a devianței.

Vor urma apoi și mesele rotunde, în care se va vorbi despre:
• Modalități de lucru interactive în prevenirea consumului de droguri în școală;
• Tehnici de lucru comune în cadrul Strategiei Naționale pentru Reintegrarea Socială a persoanelor private de libertate;
• Metode și tehnici socio-profesionale de gestionare a comportamentelor infracționale în mediul penitenciar (cu studiul: Motivația comportamentului infracțional la persoanele aflate în detenție și Lucrarea practică: Atitudinea personală în mediul penitenciar, particularizând tipul de comunicare al funcționarilor publici cu statut special cu persoanele private de libertate, astfel încât să se stabilească raporturi coerente între atitudine și comunicare), întâlnire care va avea loc la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciar Tg. Ocna, vineri, 23 noiembrie, începând cu ora 10.00.
Restul sesiunilor și meselor rotunde se desfășoară pe parcursul celor două zile în Universitatea „George Bacovia” Bacău.

Titlu de Doctor Honoris Causa

Cu ocazia Conferinței naționale cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective” – DECRET, pe 22 noiembrie, în deschiderea lucrărilor acestei manifestări de elită, a fost acordat și titlul de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan, membru corespondent al Academiei Române, Doctor Honoris Causa a Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), în perioada 1998-2013, ca recunoaștere a activității desfășurate și a meritelor deosebite la nivel național și internațional în domeniul dreptului. Laudațio a fost citit de conf. univ. dr. Ioan Ciochină-Barbu, cadru didactic la Universitatea „George Bacovia” Bacău.

Alte articole