1 martie 2024
Zona zeroMemoriaBacăul de altădată: Vizita lui Nicolae Ceaușescu la Schela de Foraj Comănești

Bacăul de altădată: Vizita lui Nicolae Ceaușescu la Schela de Foraj Comănești

«Dialogul tovarășului Nicolae Ceaușescu cu oamenii muncii de pe Valea Trotușului a continuat la SCHELA DE FORAJ COMĂNEȘTI din cadrul Trustului petrolului Moinești.
La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de tovarășul Virgil Trofin, viceprim-ministru al guvernului, ministrul minelor, petrolului și geologiei, de cadre de conducere ale Direcției Generale Autonome a Petrolului și Gazelor, Trustului petrolului Moinești și Institutului de cercetări petroliere din Câmpina. Miile de muncitori petroliști din zona Moinești — Comănești, prin puternice aplauze și ovății, și-au exprimat bucuria de a-i primi în mijlocul lor pe secretarul general al partidului, dând glas sentimentelor lor de prețuire, de adânc respect și recunoștință.

Adresându-se celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis tuturor petroliștilor un călduros salut și le-a urat noi și importante succese în activitatea pe care o desfășoară, multă sănătate și fericire. Mulțimea ovaționează îndelung pentru partid, pentru secretarul său general, scandând cu însuflețire „Ceaușescu — petroliștii”.

În fața unor grafice și panouri, secretarului general al partidului i-au fost prezentate date privind activitatea de extracție, foraj și cercetare pe care o desfășoară Trustul petrolului Moinești pe raza mai multor județe, evoluția producției de țiței, gaze și gazolină, rezultatele obținute în îndeplinirea planului cincinal 1976—1980. Arătând că Schela de foraj Comănești se află în primul an de activitate, gazdele relevă modul în care ea va contribui la îndeplinirea sarcinilor ce revin industriei petroliere în dezvoltarea bazei energetice a țării, potrivit obiectivelor stabilite de cel de-al XII-lea Congres al partidului.Semnificativ pentru evoluția producției de țiței, gaze și gazolină realizată în zona de activitate a trustului este și faptul că în ultimii ani, aici, ca și în alte zone petrolifere ale țării, a crescut considerabil activitatea de foraj de medie și, îndeosebi, de mare adâncime. Gazdele au raportat secretarului general al partidului că petroliștii de aici și-au îndeplinit sarcinile de plan la producția globală încă din luna iulie a acestui an.

Apreciind rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat să se continue activitatea cercetării geologice la medie și mare adâncime, dar, în același timp, să se acorde o atenție sporită și zăcămintelor vechi la mică adâncime, asigurându-se astfel creșterea gradului de recuperare a țițeiului din zăcământ.

La sfârșitul vizitei la Schela de foraj Comănești, tovarășul Nicolae Ceaușescu a asistat la o demonstrație de lucru a unei brigăzi de intervenție cu o instalație românească.

La încheierea întâlnirii cu petroliștii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a discutat cu numeroși muncitori aflați aici. Aceștia i-au mulțumit secretarului general al partidului pentru onoarea de a-i vizita în orașul lor, pentru grija deosebită pe care o manifestă în vederea îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și viață». (Scânteia, 25 septembrie 1980)

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri