Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a anunţat măsurile primei etape pentru debirocratizarea procesului didactic, care se aplică începând din 13 ianuarie. O notă în acest sens a fost trimisă și inspectoratelor şcolare, prin care s-a cerut aplicarea acestora imediat.

Măsurile avute în vedere sunt:

* Portofoliul profesorului conţine, în format digital sau/şi letric, doar planificările calendaristice anuale ale materiei, un proiect al unităţilor de învăţare şi instrumente de evaluare. Este exceptat de la această precizare portofoliul profesional reglementat de Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin OMEN nr. 5211/2018;

* Procesele verbale care nu necesită probarea modului de luare a deciziei, de la activităţile cadrelor didactice sau din cadrul anumitor activităţi cu părinţii, nu sunt obligatorii şi pot fi înlocuite cu liste de prezenţă;

* Rapoartele şi statisticile solicitate de instituţii ierarhic superioare sau alte instituţii din afara sistemului educaţional, care nu sunt prevăzute în mod expres în acte normative, nu se întocmesc la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar prin implicarea cadrelor didactice. Extragerea datelor statistice necesare se face prin interogarea Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) sau a altor aplicaţii specifice;

* Aplicarea testelor iniţiale nu este obligatorie pentru niciun nivel de învăţământ sau clasă. Cadrele didactice pot decide folosirea lor pentru clasele de început de ciclu sau la preluarea unei clase noi, la disciplina pe care o predau, pentru a cunoaşte nivelul atingerii competenţelor de către elevi;

* Portofoliul dirigintelui va conţine numai planificarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte, calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei şi fişele psihopedagogice ale elevilor din clasa respectivă.

Pe lângă acestea, a mai anunţat ministrul Educației, sunt în curs de modificare actele normative care vizează următoarele documente propuse pentru eliminare sau simplificare: eliminarea portofoliului dirigintelui, simplificarea condicii de prezenţă, eliminarea comisiilor metodice/ comisiei pentru curriculum, eliminarea sau, după caz, simplificarea raportărilor situaţiei sociale a elevilor şi raportărilor programelor de sprijin, simplificarea documentelor necesare pentru excursiile şcolare/ activităţile extraşcolare, simplificarea procesului de evaluare a calităţii.

„Sunt măsuri prin care fiecare profesor își va găsi mai mult timp să își pregătească activitatea didactică, fără a fi nevoit să mai facă raportări către directorul școlii și către inspectoratul școlar, fără a mai prezenta totul în portofoliul personal. Într-adevăr, erau foarte multe documente ce se solicitau la inspecție și multe erau destul de stufoase. De acum, fiecare cadru didactic se poate concentra pe activitatea de la clasă, iar totul se va concretiza doar la inspecțiile școlare, unde nu se va mai evolua portofoliul profesorului, ci activitatea sa și evoluția elevului. Totul va ține de cum își va gestiona profesorul orele, tot el va lua și decizia dacă mai sunt necesare evaluările inițiale, fără a mai raporta acest lucru. Și dacă aceste măsuri nu sunt incluse în legislație, de aceea se și aplică imediat, măsurile ce vor urma privind simplificarea sau eliminarea altor documente, sunt deja prevăzute în legislație, iar acest lucru înseamnă că ele vor intra în vigoare de anul școlar viitor.”

Prof. Ida Vlad,
inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Bacău