Până pe data de 29 iulie 2016, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, strada Milcov, nr. 49, prin Biroul Resurse Umane, recrutează candidaţi cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul Bacău, în vederea participării la concursul de admitere organizat de către Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, judeţul Prahova.

La concursul de admitere sesiunea 2016, vor fi scoase la concurs 224 de locuri pentru subofiţeri (din care 2 pentru rromi) pentru I.G.S.U. – bărbaţi.

Durata studiilor la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti este de 2 ani.

PUBLICITATE

CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE DE RECRUTARE

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
4. să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic, aptitudinea se constată de către structurile de specialitate ale MAI/ comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
6. să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
8. să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
9. să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
10. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
11. să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
12. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
13. să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
14. să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.


CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţean un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

Cererea de înscriere;

Curriculum vitae;

Diploma de bacalaureat (copie legalizată) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă (copie legalizată) care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (trebuie menţionate media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute pe fiecare an de studiu şi media la purtare) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2016;

Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie legalizată);

Copii ale actului de identitate (C.I./B.I.), carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;

Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

Cazierul judiciar al candidatului;

Caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

Trei fotografii color 3×4 cm şi două fotografii color 9×12 cm.

Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne (copie pentru candidaţii la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti care au prima opţiune Facultatea de Pompieri);

Pentru candidaţii la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – copie a permisului de conducere categoriile B şi C sau copie a permisului de conducere şi psiho-testul auto (testarea psihotehnică) pentru categoriile care nu sunt deţinute de candidat (dintre cele enumerate anterior), care trebuie să ateste capacitatea de a conduce autovehicule din categoriile B şi C (pentru candidaţii care nu deţin permis de conducere);

Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;
candidaţii pentru instituţiile de învăţământ superior, cu excepţia absolvenţilor învăţământului liceal din promoţia 2016, vor depune la dosarul de recrutare declaraţia notarială din care să rezulte că nu au mai beneficiat de finanţare de la buget pentru un program de studii universitare de licenţă (ciclu de studii superioare de lungă durată, studii de licenţă sau o perioadă de studii).

Pentru înscrierea pe locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, candidaţii depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Candidaţii care au mai multe opţiuni sunt informaţi cu privire la reluarea procedurilor stabilite pentru recrutare şi selecţie, respectiv cu faptul că se constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat. În acest caz, fişa medicală se depune în dosarele de recrutare suplimentare în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuţii de recrutare.

Reamintim că, cererile de participare / fişele de înscriere la concursul de admitere organizat de către Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, se vor depune până la data de 29 iulie 2016.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău, Biroul Resurse Umane, municipiul Bacău, strada Milcov, nr. 49, telefon 0234/550000. De asemenea, mai multe detalii se pot obține accesând adresa web www.isubacau.ro.


Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ