Rentierii agricoli se pot prezenta deja, de la începutul acestei luni și până pe 31 august 2019, personal ori prin mandatar / curator / tutore, la Centrul Județean Bacău al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru obținerea vizei aferente anului trecut.

Sunt necesare în original – a precizat Centrul Județean al APIA – următoarele documente.

⦁ carnetul de rentier agricol;
⦁ actul de identitate al solicitantului;
⦁ decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanții pensionați pe caz de boală gradele I și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanții pensionați pe caz de boală gradele I și II ale căror pensii de invaliditate devin pensii pentru limită de vârstă;
⦁ procură notarială autentificată / curatelă / hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal;
⦁ contractul / contractele de arendare încheiate până la 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare, sau încheiate după 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil;
⦁ extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (extrasul se depune opțional);
⦁ declarația pentru obținerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 1.272/2005.

Plata rentei viagere agricole se face într-o singură rată anuală, până la 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Națională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poștal sau virament bancar. Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz de deces, către moștenitorii acestora.PUBLICITATE