Cum pericolul contaminării cu coronavirus este, încă, prezent, conducerea Casei Județene de Pensii (CJP) Bacău lansează o nouă recomandare către beneficiarii prestațiilor pe care instituția le oferă. Astfel, îi roagă pe solicitanții ajutorului de deces ca alături de actele necesare acordării acestuia să depună și copia după extrasul de cont, în vederea efectuării viramentului. Recomandarea are ca scop diminuarea cât mai mult a aglomerației la ghișeul unde se face plata ajutorului de deces, preferabil fiind ca un număr cât mai mare de solicitanți să dispună de un cont bancar în care CJP Bacău să poată vira banii.

Așadar, pentru obținerea ajutorului de deces vor fi prezentate la CJP Bacău cererea, cuponul de pensie al celui decedat, certificatul de deces (original și copie), actul de identitate al solicitantului (original și copie), extrasul de cont al acestuia (dacă are) și dovada că el a suportat cheltuielile cu înmormântarea (facturi fiscale și alte documente financiare, în copie), inclusiv declarația pe propria răspundere, în acest sens.  După caz, se mai depun documentele de stare civilă din care să rezulte gradul de rudenie al solicitantului cu decedatul, actul care atestă calitatea de tutore, curator sau mandatar, precum și adeverința care să certifice că la data decesului, membrul de familie cu vârsta între 18 și 26 ani urma o formă de învățământ legală. Dosarul cu toate documentele va fi preluat la CJP Bacău de luni până joi, între orele 8.30-11.30, și vineri, de la 8.30 la 10.30.

Amintim că în cazul morții unui pensionar ori a unui asigurat în sistemul public de pensii, ajutorul de înmormântare este de 5.429 lei. Cât privește sprijinul financiar, pentru înmormântarea unui membru al familiei pensionarului sau a asiguratului, suma acordată este de 2.715 lei. Plata se face în termen de trei zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, în funcție de existența creditelor bugetare.

Potrivit legii, membri ai familiei sunt considerați soțul, copiii proprii, cei adoptați, cei aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare. Condiția este ca acești copii să aibă până în 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 ani. Tot membri ai familiei sunt și copiii incapabili de a lucra, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate mai sus, părinții și bunicii oricăruia dintre soții decedați (pensionar sau asigurat).

Sumele care nu au fost încasate de către pensionarul decedat, respectiv pensia pe luna în care a survenit moartea ori drepturile restante, vor fi plătite soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, moștenitorilor. Pentru achitarea drepturilor neîncasate vor fi transmise cererea, precum și copiile certificatului de deces, actului de identitate al solicitantului și, după caz, ale certificatului de naștere (fiu ori fiică) sau al celui de moștenitor.


PUBLICITATE