Termenii și condițiile de utilizare a siteului

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul.

Accesul și utilizarea site-ului se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului ca și vizitator, înregistrarea ca și utilizator și accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES:

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie să obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxa asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiză această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. SC DEȘTEPTAREA SA nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul “vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesă site-ul. Prin termenul “utilizator” al site-ului se înțelege orice “vizitator” care se înregistrează că și “utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCA ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

SC DEȘTEPTAREA SA oferă acces liber la site și vă autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, non-comerciale. Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de SC DEȘTEPTAREA SA sau de afiliații/partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă a SC DEȘTEPTAREA SA.

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea SC DEȘTEPTAREA SA sau a afiliaților/partenerilor săi. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al SC DEȘTEPTAREA SĂ, această nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care site-ul ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de SC DEȘTEPTAREA SA și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip.

SC DEȘTEPTAREA SĂ sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. SC DEȘTEPTAREA SA nu garantează, nu este și nu poate fi responsabilă în niciun fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. SC DEȘTEPTAREA SA nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de/sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de SC DEȘTEPTAREA SA prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

SC DEȘTEPTAREA SA își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a atacă sau discredita SC DEȘTEPTAREA SA sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competență instanțelor de drept comun din România.

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:
-copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;
-încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
-încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua SC DEȘTEPTAREA SA sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua SC DEȘTEPTAREA SA care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea SC DEȘTEPTAREA SA;
-încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua SC DEȘTEPTAREA SA prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
-folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;
Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. SC DEȘTEPTAREA SA va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

SC DEȘTEPTAREA SA își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. SC DEȘTEPTAREA SA nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice tertă persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului. SC DEȘTEPTAREA SA poate schimba în orice moment conținutul și condițiile defolosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:
-utilizarea site-ului se facepe propria răspundere;
SC DEȘTEPTAREA SA se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

SC DEȘTEPTAREA SA nu oferă nicio garanție că:
-informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
-serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
-rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
-calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
-orice eroare de program va fi corectată.
Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII:

SC DEȘTEPTAREA SA nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă SC DEȘTEPTAREA SĂ a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:
-utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
-costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site;
-acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
-declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
-orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresă de corespondența Bacău, str. Vasile Alecsandri 41 sau la adresa de email redacție@deșteptarea.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. SC DEȘTEPTAREA SA își rezervă dreptul de șterge de pe site acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare asite-ului sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. SC DEȘTEPTAREA SA nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului sau.

7. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC DEȘTEPTAREA SA are obligația de a administră în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopurile colectării datelor sunt marketing, reclamă și publicitate, statistica și servicii de comunicații electronice. Refuzul de a furniza datele va interzice participarea în cadrul concursurilor sau accesul la unele servicii ale site-urilor Societății.

Categoriile de date prelucrate de Societate sunt numele și prenumele, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, telefon/fax, adresa (domiciliu/reședința), formare profesională/diplome/studii, e-mail, imagine și voce. Câștigătorilor concursurilor organizate de Societate li se va solicita o copie a CI/BI în vederea verificării corectitudinii datelor furnizate la înscriere, astfel încât premiile să fie acordate câștigătorilor de drept; totodată datele conținute în CI/BI sunt necesare în scopul reținerii și virării la bugetul de stat a impozitului aferent premiilor câștigate. Datele prelucrate vor fi stocate în baze de date computerizate.

Prin participarea la concursurile sau accesul la unele servicii ale site-urilor Societății, sunteți de acord să primiți informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Societate, partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din același grup cu operatorul, furnizori de servicii și bunuri și mass-media.

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziție un cont pentru utilizarea serviciilor.

Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei asociate accesului la serviciile site-ului, condiționate de logare.

Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informațiile care sunt făcute publice din contul sau. În cazul accesării neautorizate a contului de către terțe persoane, SC DEȘTEPTAREA SA nu își asumă nicio responsabilitate față de consecințele care pot apărea.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresă printr-un email la redacție@deșteptarea.ro sau cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresă de corespondența Bacău, str. Vasile Alecsandri 41. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastre nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

SC DEȘTEPTAREA SA se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă această nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afară cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

SC DEȘTEPTAREA SA nu răspunde de atacurile având că scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

SC DEȘTEPTAREA SA nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresă sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Dacă utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, SC DEȘTEPTAREA SĂ își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția dreptului de autor. Astfel de materiale devin proprietatea SC DEȘTEPTAREA SA, libere de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către SC DEȘTEPTAREA SA, fără obligația de a acordă compensantii pentru utilizarea lor.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informațiile postate, aceștia ar putea fi puși pericol. La înregistrare, utilizatorii vor folosi adresa de email ca identificator (username/email) și parolă (password).

Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată parola (password) unui alt utilizator, pentru propria protecție și pentru validitatea informațiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată parolă altui membru pentru a poștă mesaje. Site-ul folosește “cookies” pentru a identifică utilizatorii. Acestea nu conțin niciun fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate.

Pe site pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul SC DEȘTEPTAREA SA și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

SC DEȘTEPTAREA SA își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.