18 mai 2024
HomeAdvertorialCompletarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor societatii CHIMCOMPLEX...

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor societatii CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI

“Consiliul de Administratie al societatii CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, cu sediul in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/493/1991, CUI RO960322, in conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, ca urmare a solicitarilor primite din partea actionarului majoritar CRC Alchemy Holding BV, prin Decizia C.A. nr. 1/13.05.2024, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor (“A.G.E.A.”) din data data de 30.05.2024, ora 11:00, care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, cu urmatoarele puncte:

 1. Completarea obiectului de activitate al societății Chimcomplex S.A. Borzesti, cu următoarele coduri CAEN: „2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții”, „2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos”, „2370 – Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei”, ,,2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.”.
 2. Modificarea și actualizarea, în mod corespunzător, a Actului Constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzesti si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul constitutiv actualizat.
 3. Completarea obiectului de activitate al societății Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Râmnicu Vâlcea, cu următoarele coduri CAEN: „2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții”, „2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos”, „2370 – Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei”, ,,2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.”.
 4. Modificarea și actualizarea, în mod corespunzător, a Regulamentului de Organizare si Functionare al societății Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Râmnicu Vâlcea si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze regulamentul actualizat.

 

La adunare au dreptul sa participle actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 17.05.2024, considerată ca data de referință.

In urma completarii, ordinea de zi va fi urmatoarea:

 1. Aprobarea autorizarii Consiliului de Administrație să implementeze un program de răscumpărare a unui număr maxim de 1.000.000 acțiuni, în valoare nominală de 1leu/acțiunea, la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB la momentul achiziției și un preț maxim de 24 lei/acțiune. Scopul programului de răscumpărare distribuirea acțiunilor ca pachete motivaționale (stock option plan) administratorilor, managerilor si salariatilor Societatii si ai societatilor afiliate, conform prevederilor din Politica de Remunerare. Autorizația de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit deplin în ceea ce privește implementarea programului de răscumpărare, sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, modul de achiziționare a acțiunilor, suspendarea sau anularea programului, aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor și a numarului de drepturi/opțiuni, de a achiziționa acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea şi publicarea documentelor de informare în condiţiile legii, încheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzacționarea pe piața de capital.
 2. Aprobarea datei de06.2024, ca dată de înregistrare, adică data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, in conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 5/2018.
 1. Aprobarea datei de 20.06.2024, ca data “ex date”, adică data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018.
 1. Imputernicirea Lazarovici si Asociatii SCA pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.
 2. Completarea obiectului de activitate al societății Chimcomplex S.A. Borzesti, cu următoarele coduri CAEN: „2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții”, „2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos”, „2370 – Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei”, ,,2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.”.
 3. Modificarea și actualizarea, în mod corespunzător, a Actului Constitutiv al societății Chimcomplex S.A. Borzesti si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul constitutiv actualizat.
 4. Completarea obiectului de activitate al societății Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Râmnicu Vâlcea, cu următoarele coduri CAEN: „2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții”, „2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos”, „2370 – Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei”, ,,2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.”.
 5. Modificarea și actualizarea, în mod corespunzător, a Regulamentului de Organizare si Functionare al societății Chimcomplex S.A. Borzesti Sucursala Râmnicu Vâlcea si imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze regulamentul actualizat.

 

Proiectul de hotarare  al A.G.E.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.E.A.,  in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.chimcomplex.com si la sediul societatii, incepand cu data de 30.04.2024.

Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

In conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale pana pe data de 10.05.2024;

– de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;

– ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.

Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 10.05.2024, ora 10, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.chimcomplex.com, la sectiunea AGA.

Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii din localitatea Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.

În vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale, precum şi extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de Depozitarul Central.

Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.05.2024.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane,  pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, in conformitate cu prevederile art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform formularelor postate pe website-ul societatii www.chimcomplex.com.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii www.chimcomplex.com, incepand cu data de 30.04.2024.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
1.numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:
(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
(ii) pierderea calitătatii de acţionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau
(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii, in limba romana, se va depune in original, cu 48 de ore inainte de adunare, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.05.2024”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot  in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email ir@chimcomplex.com, mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.05.2024.

Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.chimcomplex.com.

Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, in limba romana, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA, intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.05.2024”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Formularele de vot se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email ir@chimcomplex.com, mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.05.2024”.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0234/302007.”

                       

                          PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

                                            CHIMCOMPLEX SA BORZESTI,

              dr.ec. Vuza Stefan

 

Alte titluri
Alte titluri

Spitalul Buhuși așteaptă deblocarea posturilor pentru a angaja medici

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși așteaptă aprobarea...

O zi memorabilă la muzeu cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor

Beneficiarii Centrului de Zi Tamași au sărbătorit Ziua Internațională...

Poeta Mihaela Băbușanu premiată la Timișoara

Poeta băcăuană Mihaela Băbușanu a fost distinsă cu Premiul...

Ultimele știri